image
مهندسی و مدیریت آب ومحیط زیست

مهندسی و مدیریت آب ومحیط زیست


خدمات مهندسی و مدیریت محیط زیست :
•    انجام مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي ‏پروژه های عمرانی، معدنی، خدماتی، توسعه ای (EIA)
•    سامانه استقرار بهداشت، ايمني و محيط ‏زيست(HSE)
•    انجام مطالعات ارزیابی اکولوژیکی در پروژه های زیست محیطی و مطالعات اکوتوریسم
•    طراحی بانک های اطلاعاتی زیست محیطی
•    ارائه نرم افزار و خدمات نرم افزاری در زمینه های مختلف مهندسی محیط زیست
•    اجرای برنامه های کنترل، کاهش و پیشگیری از آلودگی های منابع آب سطحی (رودها و تالاب ها)
•    مطالعات آلودگی دریایی و ساحلی
•    انجام مطالعات آمایش سرزمین و ارزیابی توان سرزمین در زمینه توسعه راهبردی
•    انجام مطالعات شناسایی خاک های آلوده (اطلس خاک)
•    طراحی، اجرا ، بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی و شهری
•    تهیه و تکمیل فرمهای عملیاتی پسماند مورد نظر سازمان محیط زیست
•    مطالعه و مشاوره در خصوص حذف آلاينده ها و بازسازي يا بهسازي محيط
•    ارائۀ خدمات مشاوره ای و مطالعات در زمینه بازیافت مواد و منابع
•    مشاوره ، طراحی ، تولید و راه اندازی زباله سوزهای صنعتی و شهری
•    استقرار سیستم مدیریت یکپارچه پسماند در ‏صنایع کوچک و بزرگ( صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و کلیه  صنایع)، بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی
•    تهیه و تدوین طرحهای جامع مدیریت پسماند های شهری و روستایی
•    طراحی ایستگاه ذخیره، انتقال و مکانیابی و طراحی محل دفن پسماند
•    مشاوره و انجام عملیات امحاء پسماند های ویژه و ‏صنعتی
•    مشاوره حقوقی در امور مرتبط با محیط زیست
•    ارزیابی پیامد های زیست محیطی محصولات ،خدمات و فرآیندها  
•    شناسائی جنبه های زیست محیطی  
•    اندازه گیری آلاینده های محیط زیست و ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار 
•    مدلسازی انتشار آلاینده ها با استفاده از نرم افزارهای تخصصی و مدلسازی زیست محیطی. (پهنه بندی آلودگی هوا، تحلیل و میزان انتشار آلودگی های هوا، آب و خاک، مواد زائد جامد، صدا، سموم و رادیو اکتیو از منابع آلاینده ثابت و متحرک)
•    شناسایی منابع آلاینده شهری، صنعتی، کشاورزی و ... با تعیین تأثیر بر عناصر زیست محیطی
•    مشاوره و ارائه طرحهای تهیه آئین نامه هاو دستورالعملهای زیست محیطی با هدف استقرار  و پایش دوره ای سیستمهای مدیریتی ISO14001 
•    آموزش و اجرای دوره های عمومی وتخصصی در زمینه ی مباحث مرتبط با محیط زیست بر اساس نیازهای کوتاه مدت ومیان مدت شرکتها و کارخانجات ، سازمانها و ادارات ، 
•    برگزاری همایش ها و دوره های تخصصی و آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت با استفاده از اساتید داخلی و خارجی

پیام خود را ارسال نمایید

image