image
بازرسی (فنی- کیفی)

بازرسی (فنی- کیفی)

  دپارتمان بازرسی :
•    بازرسی انطباق محصولات با استاندارد
•    بازرسی بر اساس مدیریت ریسک
•    خدمات بازرسی فنی
•    مشاوره ،آموزش، تهیه دستورالعمل ها و همکاری جهت بازرسی های فنی مرتبط با تجهیزات درواحدهای صنعتی.
•    برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با بازرسی 
•    برگزاری همایش ها و کارگاه های آموزشی
•    برگزاری دوره های بازرسی جوش(NDT) به روشهای ( Penetrant Test ، Magnetic Test ، Radiographic Test ، Ultrasonic Test ، Test Visual)  
•    بازرسی  و برگزاری دوره های بازرسی الزامات ایمنی و روشهای آزمون  تجهیزات و زمین های بازی بر اساس استاندارد های ملی به شماره های   1-6436 ، 2-6436 ، 3-6436 ، 4-6436 ، 5-6436 ، 6-6436 ، 7-6436 ، 10-6436 ، 11-6436 
•    بازرسی و برگزاری دوره های بازرسی الزامات ایمنی و روشهای آزمون  تجهیزات و زمین های بادی بر اساس استاندارد ملی به شماره  11389
•    بازرسی و برگزاری دوره تعیین سطوح جذب ضربه زمین بازی –  الزامات عملکردی و روشهای آزمون بر اساس استاندارد ملی به شماره 19491

پیام خود را ارسال نمایید

image