image

اطفاء حریق با امواج صوتی

تاریخ انتشار: 1399/03/23

خاموش کننده های عاری از مواد شیمیایی یا آب که توسط آنها ساخته شده ، از امواج صوتی استفاده می کند تا اکسیژن را ازسوخت جدا کند. آتش بدون اکسیژن از بین می رود ، بنابراین با استفاده از خاموش کننده امواج صوتی در آتش سوزی کوچک ، آن را خاموش می کند.

بیشتر بخوانید